Home

Welkom bij Medisch Pedicuresalon Thea Hulst

Van harte welkom.

Een goede voetverzorging is belangrijk, het zorgt ervoor dat u op de been blijft. Als Medisch Pedicure kijk ik uw voeten helemaal na en verzorg ze optimaal. Bij een voetbehandeling worden de nagels geknipt en machinaal gefreesd en worden likdoorns en eelt verwijderd. Dit gebeurd over het algemeen pijnloos. Mochten er bijzonderheden zijn zoals ingroeiende nagels of kloven worden deze meegenomen in de behandeling. Na een behandeling worden de voeten ingecrèmed met een fijne voetbalsem. In 1994 heb ik mijn branche diploma voetverzorging gehaald en ben mij sindsdien steeds verder gaan specialiseren, zie mijn specialisaties. Deze pedicuresalon voldoet aan alle eisen van de tijd v.w.b. hygiëne en kennis over allerhande voetproblematieken. Tijdens en na de behandeling krijgt u indien gewenst, schoenadvies en kunt eventueel bij ernstige problemen doorverwezen worden naar een podotherapeut en / of huisarts voor doorverwijzing naar een specialist. U kunt bij mijn pedicuresalon ook kiezen om alleen een likdoorn te laten verwijderen, behandeling ingroeiende nagel of enkel de nagels te laten knippen. U dient dit bij het maken van de afspraak aan te geven. Mijn salon is aan een doorgaande weg gelegen alwaar u voor de deur kan en mag parkeren, ook op de oprit en gemakkelijk bereikbaar.  Loop niet door met pijnlijke voeten maar maak een afspraak.
Ik heet u graag van harte welkom in mijn gespecialiseerde pedicuresalon.

Diabetes voetzorg.

Mensen met diabetes ontwikkelen vaak voetproblemen, daarom is er voor deze patiënten een  speciale preventie module opgesteld. Deze is ontwikkeld ter voorkoming van complicaties en hoe om te gaan met complicaties aan de voeten.

Bij alle diabetespatiënten moeten minstens eenmaal per jaar de voeten onderzocht worden door een daartoe geschoolde zorgverlener.    

Per 1-4-2022 geldt De huisarts, praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige stelt een zorgprofiel vast. Bij de jaarlijkse voetscreening wordt vastgesteld welk zorgprofiel u heeft, heeft u zorgprofiel 2 of hoger dan wordt u door verwezen naar een podotherapeut.   

Patiënten met zorgprofiel 2 of hoger komen in aanmerking voor een vergoeding vanuit de basiszorgverzekering. Vanuit de aanvullende verzekering wordt er alleen vergoedt bij bepaalde aandoeningen. (Zorgprofiel is iets anders dan een sims classificatie) Nadat u gezien bent door de podotherapeut, verwijst deze podotherapeut u naar de medisch pedicure.

Is de internist degene die de jaarlijkse diabetescontrole en voetscreening doet, dan dient ook eerst de podotherapeut een behandelplan op te stellen alvorens u een afspraak maakt met de pedicure.

Wanneer de huisarts, diabetesverpleegkundige of podotherapeut een zorgprofiel 0 of 1 vaststelt  heeft u geen verhoogd risico op complicaties en komt u niet voor een vergoeding in aanmerking.( Bepaalde verzekeringen vergoeden wel uit de aanvullende verzekering.) Indien er een zorgprofiel 2,3 of 4 vastgesteld wordt  krijgt u de behandeling vergoedt.

De podotherapeuten waarmee ik samenwerk en dus een contract mee heb zijn:

podotherapiehenl.nl ( Hoogezand en Groningen )

engbertspotherapie.nl ( Veendam )

Voetstuk.nl (Nieuwe Pekela, Stadskanaal en Assen)

Schutrups.nl ( Winschoten, Exloo en Assen)

achilleonzorg.nl  (Winschoten en Groningen )

U gaat voor de jaarlijkse screening naar de diabetesverpleegkundige wanneer u aan de beurt bent, dat kan bijvoorbeeld in juni zijn of in januari.

De diabetesverpleegkundige geeft uw gegevens door aan de podotherapeut, 1 van de  bovenstaande.

De podotherapeut zal dan contact met u op nemen om een afspraak te maken, zelf bellen mag ook.

Het onderstaande geldt voor Reumatoíde Artritis en andere patiënten ( zie hieronder).

De meeste verzekeringen hebben de vergoeding voor een pedicure uit de aanvullende verzekering gehaald. Als u belt met de zorgverzekering, staat er in de voorwaarden en geven ze aan u door dat u bij de podotherapeut moet zijn om dit vergoed te krijgen.

Gedeeltelijk is dit correct maar er zitten wel wat haken en ogen aan vast en die worden niet benoemd en uitgelegd. Het lijkt er op dat de meeste medewerkers dit ook niet weten en dat ze voorlezen wat de computer hun als antwoord geeft als ze uw vraag intypen.

Ze zijn bezig met een nieuwe richtlijn maar deze is nog niet klaar en dat kan nog maanden gaan duren helaas.

Welke patiënten wel en welke niet?

De podotherapeuten nemen voorlopig alleen mensen aan met een verhoogt risico op ulcera (zweer)

· verlies van de protectieve sensibiliteit (polyneuropathieën);
· perifeer arterieel vaatlijden;
· een voorgeschiedenis met een voetulcus, amputatie en inactieve Charcotvoet;
· eindstadium nierfalen of nierfunctie vervangende therapie.

Daarnaast is het volgende verplicht:
- Heeft u een verwijzing van uw arts waarop staat dat u een verhoogd risico heeft op wonden aan de voeten?
- Een verwijzing van een arts is verplicht om in aanmerking te komen voor basisverzekerde voetzorg.
De huisarts bellen en aangeven dat u een verwijzing wil naar de podotherapeut en dat die wordt afgegeven is dus niet voldoende. De podotherapeut maakt pas een afspraak als ze de verwijsbrief met de juiste gegevens hebben ontvangen, waaruit blijkt dat u een hoog risico voet(en) heeft.
Staat er op uw brief: Verwijs ik haar/hem naar u toe voor pedicurezorg” dit is dus niet de bedoeling.


Patiënten die eerder vergoeding hadden uit de AV.
Enkele verzekeraars hebben de voorwaarden voor vergoeding van pedicurebehandelingen binnen de aanvullende verzekering aangepast en informeren patiënten dat ze vanaf nu in aanmerking komen voor basisverzekerde zorg. Dit is niet altijd terecht.

Binnen de basisverzekerde voetzorg is niet de aandoening, maar het risico op het krijgen van ulcera aan de voeten leidend om voor vergoeding in aanmerking te komen. Ook gaat het binnen de basisverzekering om geneeskundige voetzorg die nodig is om ulcera aan de voeten te voorkomen en geldt de vergoeding dus niet voor persoonlijke verzorging.
 

De podotherapeuten zijn met de verzekeraars die onjuiste informatie aan patiënten verstrekken in overleg.
 

Het is zeer frustrerend dat iets wat liep en vergoed werd nu ineens niet meer loopt. Ook mensen met Reumatoïde artritis vallen buiten de boot.
Wij ( medisch pedicures en de podotherapeuten zouden graag hier een oplossing voor kunnen bieden, maar het is toch echt iets wat de verzekeraar bepaald en beslist. Als u het hier niet mee eens bent moet u een brief schrijven of contact hierover opnemen met de verzekering wij hebben hier geen enkele inspraak in.
Door deze weer veel te snelle aanpassing/invoering is het nog weer drukker aan de telefoon en moet er weer een hoop extra werk worden verzet.

Of als de richtlijn klaar is er nog vergoeding zal zijn voor mensen zonder neuropathie of vaatlijden dat valt gewoon nog niet te zeggen.

LET OP !!  PER 1-1-2023:

Heeft u op 1 januari 2023 nog geen geldige verwijzing omdat u nog niet opgeroepen bent door de podotherapeut dan dient u de behandeling zelf te betalen. Nadat de geldige verwijzing binnen is wordt het met u verrekend door mij.

( Reumatoide ArtritisArtritis psoriaticaSLEHMSNZiekte van BuergerArteriosclerose obliterans, Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) Stadium 3,4 en MCTD. Waren voorheen de uitzonderingen die voor vergoeding in aanmerking kwamen, het nu nog afwachten)

Medisch pedicure Thea Hulst werkt niet ambulant.

 

Ook voor een ontspannende voetreflexmassage.

 

U kunt in de salon ook terecht voor een ontspannende voetreflexzonemassage. Een 50 minuten durende voetmassage waar u  kunt genieten van een voetmassage waarbij lichaam en geest tot rust komen. Door de reflexzones die in de voeten aanwezig zijn te masseren  voelt u zich als herboren. Maak een afspraak en ervaar het eens.  Ook leuk om cadeau te geven. Waarde bonnen in de salon verkrijgbaar.

 

 

Privacybeleid.

Privacy voorwaarden in mijn bedrijf voor het uitvoeren van pedicure diensten, daarbij gebruik ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Om uw privacy te kunnen waarborgen worden uw gegevens zorgvuldig verwerkt.
 

Uw persoonsgegevens verwerk ik in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

 

 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door mij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • Administratieve doeleinden.
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Het versturen van een nieuwsbrief.
 • Het verbeteren van de dienstverlening.
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen: NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, BSN nummer, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens betreffende uw gezondheid, uw zorgverzekeraar, naam van uw andere zorgverleners, tijdstip van uw afspraak.

 

Uw persoonsgegevens worden door mij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de opdracht, dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomt tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Indien nodig wordt met deze partijen (verwerkers) een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van de verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Hiervoor zal ik u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan is dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van de privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

 

 

 

Tips